Doradztwo dla instytucji finansujących

WYCENY NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI KREDYTODAWCY

Konsultanci EUDECO posiadają długoletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen nieruchomości oraz ruchomości dla celów zabezpieczeń wierzytelności kredytodawców.

Wyceny nieruchomości i ruchomości wykonujemy dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu,
 • określenia wartości godziwej dla potrzeb Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
 • wyznaczenia ceny sprzedaży,
 • przekształceń własnościowych.

Nasi rzeczoznawcy posiadają licencje zawodowe. Wyceniamy nieruchomości oraz ruchomości dla różnych celów na terenie całego kraju. Nasi eksperci posiadają długoletnie doświadczenie w wycenach wielu typów nieruchomości oraz ruchomości. Do każdego przedsięwzięcia dobieramy zespół specjalistów biorąc pod uwagę przedmiot oraz stopień złożoności zlecenia.

W zależności od ww. uwarunkowań określamy wartość rynkową nieruchomości (zarówno dla aktualnego sposobu użytkowania jak i alternatywnego / optymalnego sposobu użytkowania), bądź wartość odtworzeniową nieruchomości. W razie potrzeby szacujemy również wartość indywidualną nieruchomości (wartość uwzględniającą wymagania inwestora lub zamierzenia dotyczące rozwoju wycenianej nieru­chomości).

Wyboru metody stosowanej do określenia wartości rynkowej nieruchomości dokonujemy przy uwzględnieniu:

 • postanowień obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady
 • i metody wyceny nieruchomości;
 • celu wyceny;
 • lokalizacji i rodzaju nieruchomości;
 • wyników analiz rynku lokalnego nieruchomości;
 • wyników analizy podaży i popytu na nieruchomości o zbliżonej wartości użytkowej; 
 • informacji rynkowych o stawkach czynszów, cenach rynkowych i podstawowych atrybutach cenotwórczych nieruchomości;
 • wymagań i potrzeb Zleceniodawcy.

W trakcie procedury wyceny nieruchomości staramy się stosować w możliwie największym zakresie rynkowe metody wyceny – przede wszystkim podejścia zmierzające do określenia wartości rynkowej nieruchomości: podejście porównawcze, podejście dochodowe, podejście mieszane.

Podejście porównawcze stosujemy w przypadku istnienia wiarygodnych danych o cenach transakcyjnych przy wycenach nieruchomości komercyjnych.

Podejście dochodowe wykorzystujemy przy wycenie nieruchomości komercyjnych: magazynowych, produkcyjnych, usługowo-handlowych. W przypadku nieruchomości, które są lub mają być przedmiotem robót budowla­nych polegających na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebu­dowie, montażu, remontu i rozbiórki, stosujemy podejście mieszane zawierające elementy podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego.

Dla wyceny w podejściu dochodowym korzystamy z wypracowanych przez nas modeli finansowych.

W przypadku nieruchomości będących w trakcie realizacji określana jest wartość rynkowa według stanu po zakończeniu inwestycji (podejściem dochodowym lub porównawczym), można także określić stopień zaawansowania inwestycji – metodą elementów scalonych.

W uzasadnionych przypadkach wykonywana jest wycena porównawcza gruntu.

W razie braku możliwości dokonania wyceny w podejściach rynkowych bądź gdy wymóg taki nakładają przepisy szczególne, jesteśmy przygotowani do oszacowania wartości nieruchomości w podejściu kosztowym (w technikach: wskaźnikowej, elementów scalonych lub szczegółowej).

Specjalizujemy się przede wszystkim w wycenach większych inwestycji o charakterze mieszkaniowym oraz w wycenach nieruchomości komercyjnych (dla różnych celów, w tym dla zabezpieczenia kredytu bankowego lub w ramach wyceny przedsiębiorstwa).

Jedną z naszych ważniejszych specjalizacji jest wycena wartości aktywów trwałych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (wg wymagań ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), w tym wycena wartości godziwej, określanie okresu użytkowania środków trwałych oraz ich wartości końcowej i wartości odzyskiwanej.

 

MONITORING INWESTYCJI DLA INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ (PROJECT MONITOR)

Eudeco jest firmą wiodącą na rynku polskim w zakresie pełnienia funkcji Project Monitora. Świadczy usługi nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Project Monitor (bankowy inspektor nadzoru) to najczęściej zespół inżynierów z dużą wiedzą zawodową i doświadczeniem wspierający pracowników banku. Projekt Monitor nadzoruje proces inwestycyjny w interesie banku i dokumentuje swoją pracę w formie raportów.

Rola Project Monitora polega na sporządzaniu raportów wstępnych, raportu zamknięcia oraz miesięcznych raportów z postępu prac określających stan realizacji projektu – kredytowanej inwestycji, w tym:

I. RAPORT WSTĘPNY:


 

Koncentruje się na sprawdzeniu dokumentacji technicznej i harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawiera opinię o:

 1. zawarciu umów ubezpieczenia przez wykonawców Inwestycji;
 2. zawarciu umów ubezpieczenia OC przez konsultantów i wykonawców Inwestycji;
 3. przyjętej wysokości Budżetu Projektu (wraz z weryfikacją zawartej umowy z Generalnym Wykonawcą o wykonawstwo prac); realności założonego Harmonogramu Projektu;
 4. wykonalności technicznej Inwestycji;
 5. kompletności posiadanych decyzji administracyjnych i dokumentacji techniczno-projektowej niezbędnej do realizacji Inwestycji (w tym decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na Inwestora);
 6. aktualnym stopniu zaawansowania Inwestycji (rzeczowo i finansowo i jego zgodności z przyjętym Harmonogramem Projektu);
 7. posiadaniu przez Generalnego Wykonawcę odpowiedniego potencjału technicznego oraz doświadczenia niezbędnego do zrealizowania Inwestycji w terminach założonych w Harmonogramie Projektu;
 8. sfinansowaniu Inwestycji w całości wymaganego własnego zaangażowania finansowego Inwestora (kapitał własny) na poziomie nie niższym niż …………….% wartości netto, zgodnie z postanowieniami warunków finansowania Inwestycji;
 9. weryfikacji postępu przedsprzedaży lokali w ramach Projektu i realizacji założonego planu sprzedaży - w zakresie budownictwa mieszkaniowego; w zakresie budownictwa komercyjnego -  zaświadczenie o procesie komercjalizacji i zawartych umowach najmu.

II. RAPORTY MIESIĘCZNE ZAWIERAJĄCE:


 

Dokument z oceny stanu zaawansowania prac budowlanych oraz sprawdzenia przebiegu budowy pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym (w tym sprawdzenia faktur wystawianych przez wykonawców i dokonanych płatności). Obejmuje:

 1. Ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych przy realizacji Inwestycji oraz sprawdzanie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców Inwestycji.
 2. Opinię o postępie prac nad Inwestycją, dotycząca następujących czynników:
 1. Zgodność z prawem i umowami o roboty budowlane – ocena zgodności prowadzonych prac z ustawą Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994r. i innych ustaw wykonawczych które mogą mieć zastosowanie, zgodności z postanowieniami umów z wykonawcami, potwierdzenie uzyskania przez Inwestora lub Wykonawców przez wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wymaganych w trakcie realizacji Inwestycji;
 2. Wydatki – ocena zgodności prowadzonych prac z Budżetem  Projektu, ocena postępu prac mierzona w oparciu o przepływu gotówkowe;
 3. Harmonogram – ocena postępu prac w oparciu o przyjęty harmonogram;
 4. Jakość budowy – ocena zgodności prowadzonych prac ze specyfikacją projektu i zakładanymi standardami wykończenia Inwestycji, potwierdzenie, że przebieg prac jest satysfakcjonujący w opinii Project Monitora;
 5. Odchylenia – ocena wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, zarówno pod względem kosztowym, czasowym harmonogramu prac;
 6. Bieżące kwestie i działania – informacja o sprawach, o których Zleceniodawca powinien być poinformowany i propozycje co do podjęcia przez Inwestora lub Bank odpowiednich działań, w szczególności informacja co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji.
 1. Opinię o postępie komercjalizacji i zawartych umowach najmu oraz sprzedaży mieszkań.

III. RAPORT KOŃCOWY ZAWIERAJĄCY

:

 1. Opinię o zakończeniu realizacji Inwestycji i oddaniu wchodzących w skład Inwestycji obiektów do użytkowania, pod względem:
 1. zgodności ukończonej Inwestycji z projektem architektonicznym,
 2. zgodności ukończonej Inwestycji z Budżetem Projektu,
 3. zgodności ukończonej Inwestycji z harmonogramem,
 4. zgodności rzeczywistego standardu budynku z projektowanym,  zgodnie
  z dokumentacją projektową.
 1. Opinię co do uzyskania przez Finansującego Zlecenie (Inwestora) ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie Inwestycji i spełnienia wszystkich obowiązków z niej wynikających.
 2. Potwierdzenie zakończenia robót przez Wykonawców i podwykonawców, zgodnie
  z Umową o Roboty Budowlane, usunięciu wad Inwestycji i ostatecznego odbioru Inwestycji przez Finansującego Zlecenie (Inwestora).
 3. Opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Finansującym Zlecenie (Inwestorem)
  a Wykonawcami i podwykonawcami.

Nasi Inżynierowie pełnią rolę bankowego Projekt Monitora dla instytucji finansujących/kredytujących inwestycje takich jak m.in. BZ WBK S.A., Polbank EFG, DnB Nord, ING BŚ, LaCaixa Oddział Polska, Raiffeisen Bank Polska, PeKaO S.A. , BRE Bank SA. 

 1. Opinię o zakończeniu realizacji Inwestycji i oddaniu wchodzących w skład Inwestycji obiektów do użytkowania, pod względem:
 1. zgodności ukończonej Inwestycji z projektem architektonicznym,
 2. zgodności ukończonej Inwestycji z Budżetem Projektu,
 3. zgodności ukończonej Inwestycji z harmonogramem,
 4. zgodności rzeczywistego standardu budynku z projektowanym,  zgodnie
  z dokumentacją projektową.

 

AUDYTY ZAŁOŻEŃ KOSZTOWYCH I PROJEKTOWYCH INWESTYCJI

Audyty stanowią dla banku odpowiedź na pytanie co do słuszności udzielonego kredytu pod kątem rzeczowo – finansowym. W ramach audytu weryfikujemy nie tylko założenia projektowe i kosztowe, ale również wydajemy opinię nt. przyjętych/zastosowanych technologii w zakładach produkcyjnych, przygotowujemy analizy ekonomicznej opłacalności danego projektu. W przypadku inwestycji znajdujących się w Departamentach Restrukturyzacji i Windykacji odpowiadamy na pytanie czy bank powinien zwiększyć kwotę finansowania, analizujemy wydatki już poniesione oraz do poniesienia przygotowując jednocześnie opinię co do ich celowości.

Do każdego audytu, ze względu na specyfikę i charakter, budujemy zespół specjalistów w skład, którego wchodzą zwykle: inżynierowie budownictwa, analitycy oraz specjalistów w zakresie danej branży bądź technologii. Ze względu na unikalność oraz specyfikę każdego z tych projektów zwykle zakresy ustalamy indywidualnie. Niemniej poniżej przedstawiamy ogólne, zwyczajowo przyjmowane zakresy.

ZAKRES AUDYTU NAKŁADÓW RZECZOWO – FINANSOWYCH:


 

 1. Ocena stopnia obecnego etapu realizacji inwestycji
 2. Określenie kwoty oraz przedziału czasowego niezbędnego do zakończenia projektu
 3. Ocena potencjału przedsięwzięcia z analizą towarzyszącej infrastruktury
 4. Analiza konkurencji
 5. Analiza opłacalności budowy oraz określenia progu rentowności projektu.

ZAKRES AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO ZAWIERA M.IN:


 

 1. Ocena prawidłowości przyjętej technologii
 2. Ocena prawidłowości koncepcji linii technologicznej ze szczególnym naciskiem na weryfikowanie jej mocy produkcyjnych oraz produkt końcowy
 3. Ocena prawidłowości koncepcji przyłączy mediów
 4. Ocena wykonalności budżetu inwestycji, zarówno w ujęciu czasowym i finansowym.

 

TECHNICAL DUE DILIGENCE

Raporty TDD sporządzamy dla:

 • istniejących budynków i budowli – są to oceny stanu technicznego budynków oraz budowli, warunków umożliwiających dalsze bezpieczne użytkowanie tychże obiektów oraz wskazanie możliwości ich modernizacji uwzględniając uwarunkowania prawne i techniczne,
 • gruntów – wykonujemy dokumentacje geotechniczne w celu określenia parametrów geotechnicznych podłoża wraz badaniami chemicznymi gruntu jak również określeniem agresywności wody w stosunku do betonu. Dokonujemy także analizy jednocześnie opiniując wydaną decyzję WZ, prowadzimy konsultacje wydanych decyzji z gestorami sieci infrastruktury technicznej oraz gestorem dróg.