Doradztwo dla inwestorów

POSZUKIWANIE LOKALIZACJI DLA INWESTYCJI, DORADZTWO W PROCESIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Na terenie całego kraju bardzo ściśle współpracujemy z kancelariami prawnymi, licencjonowanymi zarządcami nieruchomości, licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami, biegłymi rewidentami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi osobami i podmiotami, które posiadają bezpośredni kontakt z właścicielami nieruchomości. Podczas analizy wymagań klientów co do charakteru inwestycji, dokonujemy selekcji i dobieramy najatrakcyjniejsze oferty. Przeprowadzamy analizę atrakcyjności nieruchomości i przedstawiamy rekomendację co do wyboru konkretniej nieruchomości oraz podajemy graniczny próg ceny zakupu.

ANALIZY NAJLEPSZEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI (THE HIGHEST AND THE BEST USE)

W porozumieniu z przedstawicielami lokalnych samorządów dokonujemy analizy przeznaczenia nieruchomości wynikającego z zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego bądź Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Następnie przeprowadzamy badania rynku mające na celu dobór potencjalnych możliwości zagospodarowania nieruchomości. Kompleksowa analiza pozwala wyciągnąć wnioski i rekomendować inwestorowi rozwiązanie prowadzące do maksymalizacji efektów inwestycji.

ANALIZY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI, BIZNES PLANY, OPTYMALIZACJE KOSZTÓW INWESTYCJI

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu analiz finansowych inwestycji związanych z nieruchomościami. Wspomniane analizy poprzedzamy przygotowaniem założeń marketingowych, organizacyjnych przedsięwzięcia oraz technicznych. Przy projektach charakteryzujących się większą złożonością korzystamy z usług specjalistów branżowych.

DORADZTWO W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH

Doradzając inwestorom w trakcie przygotowania procesu inwestycyjnego reprezentujemy ich interesy w kontaktach z przedstawicielami lokalnej administracji. W imieniu inwestora wnioskujemy o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, pozwolenia na budowę. Dokładamy starań aby wydawane decyzje administracyjne umożliwiały realizację celów inwestora.

NADZORY I DORADZTWO TECHNICZNE (EKSPERTYZY TECHNICZNE, OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW)

Posiadamy stały zespół specjalistów umożliwiający podjęcie się przez nas inwestycji budowlanych nawet w największej skali i skomplikowaniu prac. Naszym klientom umożliwiamy korzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia praktycznego inżynierów różnych specjalności. W projektach doradczych i ekspertyzach wskazujemy możliwe do uzyskania korzyści z optymalizacji i rekomendujemy najlepsze rozwiązania bez utraty funkcji.

TECHNICAL DUE DILIGENCE

Raporty TDD sporządzamy dla:

 • Istniejących budynków i budowli – są to oceny stanu technicznego budynków oraz budowli, warunków umożliwiających dalsze bezpieczne użytkowanie tychże obiektów oraz wskazanie możliwości ich modernizacji uwzględniając uwarunkowania prawne i techniczne;
 • Gruntów – wykonujemy dokumentacje geotechniczne w celu określenia parametrów geotechnicznych podłoża wraz badaniami chemicznymi gruntu jak również określeniem agresywności wody w stosunku do betonu. Dokonujemy także analizy jednocześnie opiniując wydaną decyzję WZ, prowadzimy konsultacje wydanych decyzji z gestorami sieci infrastruktury technicznej oraz gestorem dróg.

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

Organizacja finansowania

Z racji profilu naszej działalności, nasze kontakty z przedstawicielami banków jak również przedstawicielami reprezentującymi prywatny kapitał są bardzo częste. Posiadane kontakty wykorzystujemy do analizy oraz przeprowadzenia procesu wyboru oraz negocjacji z podmiotem finansującym dane przedsięwzięcie. Do finansowania inwestycji wykorzystujemy kredyty bankowe, leasing nieruchomości, kapitały funduszy inwestycyjnych. Dokonujemy optymalizacji wykorzystania własnego kapitału dobierając jednocześnie zewnętrzne źródła finansowania. Optymalizujemy przebieg procesu inwestycyjnego biorąc pod uwagę zarówno możliwe do uzyskania przychody w trakcie realizacji projektu (np. sprzedaż mieszkań) jak również projektując harmonogram kosztów jego realizacji.

PROJECT MANAGEMENT, ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE, NADZÓR INWESTORSKI ORAZ PROJECT MONITORING

Oferujemy usługi Project Management i Zastępstwo Inwestorskie (w fazie przygotowawczej i projektowej, w fazie realizacji, w fazie odbiorowej) polegające na pełno-branżowym prowadzeniu inwestycji budowlanych czyli kierowaniu, koordynacji, nadzorze budowlanym.

Wykonujemy także usługi typu Project Monitoring – polegające na monitorowaniu przebiegu inwestycji pod względem terminowym, jakościowym wykonywanych prac i kontroli finansowej.

Realizacja projektu odbywa się przez wyselekcjonowany zespół Inżynierów pod kierownictwem Inżyniera Projektu. O doborze  specjalistów decydują względy merytoryczne w zależności od rodzaju Inwestycji.

Obsługa inwestycji Project Management i Zastępstwo Inwestorskie obejmuje usługi na wszystkich etapach projektu. Poniżej przedstawiono ogólny konspekt prac.

ETAP I. PRZYGOTOWANIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 • Obejmuje uzyskanie warunków zabudowy oraz wszelkich uzgodnień miejscowych
  i warunków gestorów wszystkich mediów.
 • Nadzór nad pracami projektowymi, weryfikację uzgodnień międzybranżowych koordynację terminowości wykonania i kompletności dokumentacji jej zgodności
  z warunkami zabudowy lub zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

ETAP II. PROCEDURY PRZETARGOWE

 

 • Opracowanie dokumentacji przetargowej  oraz przeprowadzenie przetargu w oparciu
  o zasady ustalone z Inwestorem, dokumentację techniczną i obowiązujące normy.
 • Pozyskanie i analiza ofert wykonawców.
 • Wybór lub współudział w wyborze Wykonawcy.
 • Przygotowanie i negocjacje warunków umowy/ów z wykonawcą.

ETAP III. BUDOWA

 

 • Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i  ustalenie z wykonawcą harmonogramu realizacyjnego, procedur realizacyjnych i odbiorowych.
 • Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujący nadzór techniczny nad pracami wszystkich branż, zgodność ich realizacji z Projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, kontrola i akceptacja wbudowywanych materiałów urządzeń oraz kontrola wykonywania prac zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną a także nadzór i koordynacja spływu i kompletności dokumentacji wykonawczej.
 • Monitorowanie stanu zaawansowania i egzekwowanie harmonogramu prac.
 • Kontrola procesu finansowej obsługi projektu.

ETAP IV. ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

 

 • Przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych.
 • Kontrola wykonania wszelkich wymaganych  badań, prób oraz kontrola wyegzekwowania od wykonawców kompletu koniecznych dokumentów odbiorowych oraz kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej.
 • Przeprowadzenie odbiorów zewnętrznych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Nadzór nad usunięciem usterek i ostateczne rozliczenie Inwestycji.

Konsultanci Eudeco posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu nadzorów pełnobranżowych a także występowania w roli Inwestora Zastępczego.

 

KOMERCJALIZACJA

W przypadku centrów handlowych, galerii czy innych obiektów handlowych świadczymy usługi w zakresie kompletowania palety preferowanych najemców powierzchni handlowych. W oparciu o posiadane doświadczenie oraz rozeznanie rynku typujemy potencjalnych najemców oraz przeprowadzamy negocjacje w imieniu inwestora.

Eudeco obecnie pracuje nad komercjalizacją powstającego obiektu usługowego (galeria handlowa) o powierzchni najmu ok. 10 tys. m2.

W zespole znajdują się też osoby pracujące w Działach Ekspansji dużych firm z branży odzieżowej. Osoby te zajmowały się przede wszystkim negocjacjami umów najmu oraz procesem adaptacji lokali w Galeriach Handlowych. W latach 2005-2010 brali oni czynny udział przy otwarciach kilkudziesięciu sklepów w największych Galeriach Handlowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

INWESTYCJE HOTELOWE

Zajmujemy się również poszukiwaniem operatorów dla inwestycji hotelowych.