Doradztwo dla właścicieli nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI

Jesteśmy gotowi do przygotowania złożonych analiz m.in.: wyceny nieruchomości i ruchomości dla celów:

 • Zabezpieczenia kredytu
 • Określenia wartości godziwej dla potrzeb Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
 • Wyznaczenia ceny sprzedaży
 • Przekształceń własnościowych

Nasi rzeczoznawcy posiadają licencje zawodowe. Wyceniamy nieruchomości oraz ruchomości dla różnych celów na terenie całego kraju. Nasi eksperci posiadają długoletnie doświadczenie w wycenach wielu typów nieruchomości oraz ruchomości. Do każdego przedsięwzięcia dobieramy zespół specjalistów biorąc pod uwagę przedmiot oraz stopień złożoności zlecenia.

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

Wycen przedsiębiorstw dokonujemy za pomocą następujących metod:

1) dochodowa - DCF - w oparciu o dotychczasowe wyniki ekonomiczno-finansowe spółki i prognozy przygotowane przez zarząd spółki, przeanalizowane i zweryfikowane przez sporządzającego wycenę;

2) majątkowa – skorygowanych aktywów netto – sporządzona o wycenę wartości rynkowej aktywów dokonana przez rzeczoznawców majątkowych,

3) rynkowa – porównawcza.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Jesteśmy gotowi przejąć w zarządzanie każdy typ Państwa nieruchomości. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem kadrowym, ekonomicznym i technicznym.

Proponujemy zarządzanie w zakresie:

 • prowadzenie i przechowywanie książki obiektu budowlanego oraz innej właściwej dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i finansowej związanej z zarządzaną nieruchomością,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem nieruchomości,
 • regulowanie zobowiązań związanych z zarządzaną nieruchomością w terminach ustawowych i umownych,
 • utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości,
 • zlecanie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz terenu nieruchomości, chodnika jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw,
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych i płynnych, w tym zawieranie w imieniu Zleceniodawcy umów o dostawę mediów do nieruchomości, zapewnienie dla nieruchomości wszelkich usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych umożliwiających użytkownikom lokali korzystanie
  z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości (m.in.: kotłownia, domofon, winda, system przeciwpożarowy, etc),
 • zlecanie ochrony i monitoringu obiektu oraz nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez usługodawców zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 • pomoc w komercjalizacji obiektów.

 

BADANIA TECHNICZNE BUDYNKÓW I BUDOWLI (TDD), OBMIARY, INWENTARYZACJE ORAZ OKRESOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Opracowania tego typu są przydatne zarządcom i właścicielom nieruchomości. Są nieodzowne dla racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, stanowią podstawę przyjęcia programów modernizacji i remontów. W wielu przypadkach są niezbędne przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych oraz funduszy strukturalnych. Naszym klientom umożliwiamy korzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia praktycznego inżynierów różnych specjalności.

Przeprowadzamy również okresowe przeglądy obiektów budowlanych, jakie narzuca Ustawa. Celem przeglądu np. pięcioletniego w myśl rozdziału 6 Ustawy "Prawo budowlane" z 07 lipca 1994 roku oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji "W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych" (Dz. U. z 16 sierpnia 1999 roku nr 74 poz. 836) jest rozeznanie potrzeb remontowych budynku i opracowanie na ich podstawie harmonogramu zamierzeń remontowych tego budynku.

W związku z tym, dokonujemy sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu oraz pomiaru i kontroli poszczególnych instalacji.

Zwykłe kontrole obejmują następujące elementy:

 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli budowlanej tj. sprawdzenie  i ocenę stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, szczególnie:
 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych (tynk lub warstwy fakturowe) oraz elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady loggii i balkonów,
 • trwałość zamocowania urządzeń i elementów do ścian i dachu,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych, odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
 • stolarka okienna i drzwiowa (trwałość, szczelność, zamknięcia),
 • stan zewnętrznej komunikacji zewnętrznej (schody, bramy, furtki),
 • instalacje ciepłej i zimnej wody (w tym urządzenia pomiarowe),
 • urządzenia sieci p.poż.,
 • sieci i instalacje wody zimnej (w tym urządzenia pomiarowe),
 • sieci i instalacje kanalizacji na obiekcie,
 • węzły cieplne (zawory regulacyjne i stabilność pracy, automatyka).
 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli instalacji i urządzeń ochrony środowiska, a w szczególności:
 • urządzenia kanalizacyjne w tym do oczyszczania ścieków,
 • stanowiska postojowe pojazdów samochodowych i odwodnienia,
 • stan urządzeń i składowisk na odpady nieczystości,
 • tereny zielone i biologiczne,
 • urządzenia filtrujące, odpylające i inne służące do ochrony powietrza,
 • urządzenia do usuwania, gromadzenia i utylizacji odpadów stałych.
 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli instalacji gazowych (ocena stanu technicznego sprawności instalacji gazowych w budynkach w następującym zakresie kontroli:
 • pomieszczeń kurka głównego,
 • złącza izolującego,
 • obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku,
 • rur i kształtek, armatury,
 • gazomierza, urządzeń gazowych,
 • szybów pionów instalacyjnych.
 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli przewodów kominowych, w tym dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, obejmującej sprawdzenie:
 • drożności przewodów, oraz ich szczelność dla zapewnienia możliwości  odprowadzenia wymaganej ilości spalin,
 • prawidłowości prowadzenia oraz wielkości przewodów,
 • szczelności przewodów i prawidłowość ciągu,
 • wlotów do przewodów i wylotów przewodów.
 1. Przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich, które swym zakresem obejmują:
 • przegląd ogólnobudowlany oraz przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, kontrolę estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • wizualną ocenę instalacji i urządzeń elektroenergetycznych: przyłączy, złączy, wewnętrznych linii zasilających, rozdzielni głównych i tablic piętrowych, urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

 

ANALIZY NAJLEPSZEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI

W porozumieniu z przedstawicielami lokalnych samorządów dokonujemy analizy przeznaczenia nieruchomości wynikającego z zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego bądź Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Następnie przeprowadzamy badania rynku mające na celu dobór potencjalnych możliwości zagospodarowania nieruchomości. Kompleksowa analiza pozwala wyciągnąć wnioski i rekomendować właścicielowi rozwiązania prowadzące do maksymalizacji korzyści z posiadanej nieruchomości.

DORADZTWO W PROCESACH SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W celu określenia ceny sprzedaży nieruchomości przeprowadzamy analizę optymalnego wykorzystania przedmiotu sprzedaży. Dokonujemy odpowiednich wyliczeń i na tej podstawie określamy sugerowaną cenę zbycia nieruchomości. Do obliczeń wykorzystujemy analizy i badania preferencji oraz zgłaszanych zapotrzebowań na powierzchnie przez potencjalnych nabywców. W projektach biorą udział licencjonowani pośrednicy oraz rzeczoznawcy majątkowi.