Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
 
1. Administrator Danych Osobowych 
My, Eudeco Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-180) przy ul. Miłej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 0000912387, NIP 7010020367, REGON 140523436, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. 
 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyraziłeś zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
4. Okres przechowywania danych 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała. 
 
5. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do przenoszenia danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu 
Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: Eudeco Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-180) przy ul. Miłej 2 lub adres poczty elektronicznej biuro@eudeco.pl.

6. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. 
 
7. Odbiorcy danych 
Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną  firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.